GIMP Palette Name: draw.io Columns: 12 # https://www.draw.io/ 230 208 222 Untitled 205 162 190 Untitled 181 115 157 Untitled 225 213 231 Untitled 195 171 208 Untitled 166 128 184 Untitled 212 225 245 Untitled 169 196 235 Untitled 126 166 224 Untitled 213 232 212 Untitled 154 199 191 Untitled 103 171 159 Untitled 213 232 212 Untitled 185 224 165 Untitled 151 208 119 Untitled 255 242 204 Untitled 255 229 153 Untitled 255 217 102 Untitled 255 244 195 Untitled 255 206 159 Untitled 255 181 112 Untitled 248 206 204 Untitled 241 156 153 Untitled 234 107 102 Untitled 204 204 204 Transparent 255 255 255 Untitled 230 230 230 Untitled 204 204 204 Untitled 179 179 179 Untitled 153 153 153 Untitled 128 128 128 Untitled 102 102 102 Untitled 77 77 77 Untitled 51 51 51 Untitled 26 26 26 Untitled 0 0 0 Untitled 255 204 204 Untitled 255 230 204 Untitled 255 255 204 Untitled 230 255 204 Untitled 204 255 204 Untitled 204 255 230 Untitled 204 255 255 Untitled 204 229 255 Untitled 204 204 255 Untitled 229 204 255 Untitled 255 204 255 Untitled 255 204 230 Untitled 255 153 153 Untitled 255 204 153 Untitled 255 255 153 Untitled 204 255 153 Untitled 153 255 153 Untitled 153 255 204 Untitled 153 255 255 Untitled 153 204 255 Untitled 153 153 255 Untitled 204 153 255 Untitled 255 153 255 Untitled 255 153 204 Untitled 255 102 102 Untitled 255 179 102 Untitled 255 255 102 Untitled 179 255 102 Untitled 102 255 102 Untitled 102 255 179 Untitled 102 255 255 Untitled 102 178 255 Untitled 102 102 255 Untitled 178 102 255 Untitled 255 102 255 Untitled 255 102 179 Untitled 255 51 51 Untitled 255 153 51 Untitled 255 255 51 Untitled 153 255 51 Untitled 51 255 51 Untitled 51 255 153 Untitled 51 255 255 Untitled 51 153 255 Untitled 51 51 255 Untitled 153 51 255 Untitled 255 51 255 Untitled 255 51 153 Untitled 255 0 0 Untitled 255 128 0 Untitled 255 255 0 Untitled 128 255 0 Untitled 0 255 0 Untitled 0 255 128 Untitled 0 255 255 Untitled 0 127 255 Untitled 0 0 255 Untitled 127 0 255 Untitled 255 0 255 Untitled 255 0 128 Untitled 204 0 0 Untitled 204 102 0 Untitled 204 204 0 Untitled 102 204 0 Untitled 0 204 0 Untitled 0 204 102 Untitled 0 204 204 Untitled 0 102 204 Untitled 0 0 204 Untitled 102 0 204 Untitled 204 0 204 Untitled 204 0 102 Untitled 153 0 0 Untitled 153 76 0 Untitled 153 153 0 Untitled 77 153 0 Untitled 0 153 0 Untitled 0 153 77 Untitled 0 153 153 Untitled 0 76 153 Untitled 0 0 153 Untitled 76 0 153 Untitled 153 0 153 Untitled 153 0 77 Untitled 102 0 0 Untitled 102 51 0 Untitled 102 102 0 Untitled 51 102 0 Untitled 0 102 0 Untitled 0 102 51 Untitled 0 102 102 Untitled 0 51 102 Untitled 0 0 102 Untitled 51 0 102 Untitled 102 0 102 Untitled 102 0 51 Untitled 51 0 0 Untitled 51 26 0 Untitled 51 51 0 Untitled 26 51 0 Untitled 0 51 0 Untitled 0 51 26 Untitled 0 51 51 Untitled 0 25 51 Untitled 0 0 51 Untitled 25 0 51 Untitled 51 0 51 Untitled 51 0 26 Untitled